Ίδρυση, εξέλιξη και λύση εργασιακών σχέσεων

 • Σύναψη συμβάσεων εργασίας
 • Καταγγελία συμβάσεων εργασίας
 • Υπηρεσιακές Μεταβολές, μετακινήσεις, μεταθέσεις
 • Μισθολογικά θέματα
 • Οικειοθελείς Παροχές-Ίση μεταχείριση
 • Φορολογικά ζητήματα αμοιβών και αποζημιώσεων εργαζομένων
 • Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων
 • Κανονισμοί Εργασίας

Διάρθρωση –Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε νέες επιχειρήσεις για την διάρθρωση και το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων
 • Έλεγχος εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο εξαγοράς επιχειρήσεων (due diligence)
 • Ιδιωτικοποιήσεις, Συγχωνεύσεις
 • Θέματα διαδοχής εργοδότη
 • Δανεισμός εργαζομένων
 • Εξωτερική ανάθεση εργασιών και Προσωρινή Απασχόληση εργαζομένων
 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, μείωση προσωπικού
 • Εφαρμογή μέτρων εκ περιτροπής απασχόλησης και διαθεσιμότητας προσωπικού
 • Εθελούσιες αποχωρήσεις εργαζομένων

Θέματα Συλλογικού εργατικού δικαίου

 • Συλλογικές διαπραγματεύσεις και Συμβάσεις
 • Μεσολάβηση-Διαιτησία
 • Ζητήματα συνδικαλιστικών σωματείων
 • Συλλογικές δράσεις-απεργίες

Υπηρεσίες δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης

 • Ατομικές και συλλογικές διαφορές εργασίας ενώπιον δημόσιων αρχών (επιθεωρήσεις εργασίας κ.λπ.)
 • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στην διαχείριση εργασιακών θεμάτων

 • Καθημερινή συμβουλευτική αρωγή (day to day)
 • Συνεργασία για την εφαρμογή Πολιτικών Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Επιμόρφωση στελεχών σε θέματα εργασιακών σχέσεων και εργατικού δικαίου